Nowa ustawa - prawo działalności gospodarczej

W dniu 6 listopada 2014 roku Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński wystosował wiadomość e-mail do nieokreślonej grupy odbiorców z informacją, że pracują nad nowym projektem ustawy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Założenia projektu tej nowej ustawy można przeczytać tutaj: http://bit.ly/1xfCkJ2

W projekcie ustawy znajduje się kilka bardzo ciekawych propozycji zmian legislacyjnych i nawet jedna bardzo spójna z naszymi postulatami. Poniżej kilka cytatów z dokumentów, które brzmią bardzo optymiatycznie!

Proponuje się wprowadzenie zasady, zgodnie z którą organy administracji, wprzypadku powstania wątpliwości interpretacyjnych na tle przepisów dotyczących wykonywania działalności gospodarczej (zwłaszcza w razie moŜliwych wielu interpretacji), będą zobowiązane rozstrzygać je na korzyść przedsiębiorców.

Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy
Proponuje się sformułowanie przepisu nakazującego organowi przyjąć, że przedsiębiorca działa z zamiarem przestrzegania prawa. U postaw takiej zasady leży założenie (w sensie prawnym będące domniemaniem wzruszalnym – łac. praesumptio iuris tantum), że przedsiębiorca działa uczciwie, a wątpliwości faktyczne rozstrzygane będą na korzyść przedsiębiorcy.

Zasady wykonywania działalności gospodarczej
Praktyka stosowania prawa gospodarczego powinna w większym stopniu uwzględniać realia życia gospodarczego. W szczególności istotne jest uzupełnienie systemu prawnego o zasady i rozwiązania, które pozwolą na racjonalne, wolne od zbędnego formalizmu postępowanie administracji publicznej. Wprowadzenie większej elastyczności w działaniu administracji zmniejszy pole do sporów w stosunkach między przedsiębiorcami, a nawet szerzej – obywatelami, a organami administracji. Jest to szczególnie istotny aspekt projektowanej regulacji, bowiem od szeregu lat rośnie liczba spraw, które trafiają do sądów administracyjnych, a także rośnie odsetek spraw, w których sądy przyznają rację przedsiębiorcom i obywatelom.

Informacja o procedurach kontroli na stronach internetowych organu kontroli
W nowej ustawie zamieszczona zostanie norma zobowiązująca organy administracji publicznej do zamieszczania na stronach internetowych organu opisów procedur kontroli, opracowanych w sposób przejrzysty i zrozumiały dla przedsiębiorcy.

Udzielenie pouczenia
W przypadku, gdy do naruszenia dojdzie niezależnie od przedsiębiorcy, a szkodliwość naruszenia będzie znikoma, organ powinien mieć możliwości ograniczenia się do udzielenia pouczenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorcy, którzy nie dopuszczają się poważnych naruszeń lub nie mają na nie bezpośredniego wpływu, będą karani w sposób proporcjonalny do skali i ciężaru naruszenia.

Wyłączenie z ochrony danych osobowych danych podmiotów gospodarczych ujawnionych w CEIDG
Proponuje się wyłączyć z zastosowania przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych danych osobowych podmiotów podlegających ujawnieniu w CEIDG.

Zgodnie z Uchwałą Nr 20 z18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (MP poz. 205) ustawa powinna wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Projekt tej ustawy ma zostać przekazany do konsultacji społecznych w drugiej połowie listopada 2014 roku. Zapraszam do dyskusji w komentarzach poniżej tego wpisu. Wasze uwagi oraz propozycje przesłane nam na adres regulacje@mg.gov.pl będą mogły być wykorzystane do uzupełnienia tego projektu jeszcze przed jego przekazaniem do formalnego procesu uzgodnień i konsultacji.

Wstępnie wysłałem listę naszych postulatów z 7 listopada 2014 na ten adres!

comments powered by Disqus